សខ៣
សៀវភៅ និងឯកសារ
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះបរស្ថាន  ៣
 ៩  មូលដ្ឋានគ្រឹះគណិតវិទ្យា  ៣
 ១០  ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១    ៣
 ២    ៣
 ៣    ៣
 ៤    ៣
 ៥    ៣
 ៦    ៣
 ៧    ៣
 ៨    ៣
 ៩    ៣
 ១០    ៣
 ១១    ៣
 ១២    ៣
 ១៣    ៣
 ១៤    ៣
 ១៥    ៣
 ១៦    ៣
 ១៧    ៣
 ១៨    ៣
 ១៩    ៣
 ២០    ៣
 ២១    ៣
 ២២    ៣
 ២៣    ៣
 ២៤    ៣
 ២៥    ៣
 ២៦    ៣
 ២៧    ៣
 ២៨    ៣
 ២៩    ៣
 ៣០    ៣