សខ៣
វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  មូដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះបរស្ថាន  ៣
 ៩  មូលដ្ឋានគ្រឹះគណិតវិទ្យា  ៣
 ១០ C++Programming  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  PC Diagnostics  ៣
 ២  PC Maintenance & Repair  ៣
 ៣  Accounting 1A  ៣
 ៤  Programming Logic and Design  ៣
 ៥  Architecture and Operating Systems  ៣
 ៦  Data Communication and Network  ៣
 ៧  Connectivity with Lab  ៣
 ៨  English language  ៣
 ៩ English language   ៣
 ១០  Object-Oriented Programming 1A  ៣
 ១១  Introduction to Database  ៣
 ១២  Distributed Computing Using JAVA  ៣
 ១៣  Web Interface Design  ៣
 ១៤  Structured Analysis and Design  ៣
 ១៥  Web Architecture with Lab  ៣
 ១៦  Object-Oriented Analysis and Design  ៣
 ១៧  Advance Database  ៣
 ១៨  English language  ៣
 ១៩ Web Application Development  ៣
 ២០  Business Systems Programming 1A  ៣
 ២១  Business Systems Programming 2A  ៣
 ២២  Database Administration  ៣
 ២៣  C Language Programming  ៣
 ២៤  Discrete Mathematics  ៣
 ២៥  PC System  ៣
 ២៦  សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៧  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៨  ការសរសេរសារណា  ៣
 ២៩  ការពារសាកល្បង  ៣
 ៣០  ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ៣