សខ៣
គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និងសណ្ឋាគារ
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និងសណ្ឋាគារ

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះបរស្ថាន  ៣
 ៩ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍  ៣
 ១០ មូលដ្ឋានគ្តឹះសណ្ឋាគារ និងភោជ្ឋនីយដ្ឋាន  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច  ៣
 ២  ការិយាល័យជួរមុខ  ៣
 ៣  សង្គមវិជ្ជាទេសចរណ៍  ៣
 ៤  សហគមន៍ទេសចរណ៍  ៣
 ៥  ផលិតផលទេសចរណ៍  ៣
 ៦  ទេសចរណ៍វប្បធម៌  ៣
 ៧  ភូមិវិទ្យាទេសចរណ៍  ៣
 ៨  គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស  ៣
 ៩  ភាសាអង់គ្លេសឧស្សាហកម្ម  ៣
 ១០  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១១  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១២  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១៣  អេកូទេសចរណ៍  ៣
 ១៤  មគ្គុទេសទេសចរណ៍  ៣
 ១៥  ការរៀបចំម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ  ៣
 ១៦  ការដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍  ៣
 ១៧  យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រង ទេសចរណ៍  ៣
 ១៨  អាកប្បកិរិយាអថិជនក្នុងទេសចរណ៍  ៣
 ១៩  ប្រតិបត្តិការទីភ្នាក់ងារ  ទេសចរណ៍  ៣
 ២០  និរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍  ៣
 ២១  ផលិតកម្មនិងគុណភាព សេវាកម្ម  ៣
 ២២  ការគ្រប់គ្រងសាជីកម្ម ទេសចរណ៍  ៣
 ២៣  ការគ្រប់គ្រងអាហារ និង ភេសជ្ជៈ  ៣
 ២៤  គិតយុត្តិទេសចរណ៍  ៣
 ២៥  ការគ្រប់គ្រងគោលដៅ ទេសចរណ៍  ៣
 ២៦  សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៧  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៨  ការសរសេរសារណា  ៣
 ២៩  ការពារសាកល្បង  ៣
 ៣០  ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ៣