សខ៣
គ្រប់គ្រងទីផ្សារ
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ គ្រប់គ្រងទីផ្សារ

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះបរស្ថាន  ៣
 ៩  មូលដ្ឋានគ្រឹះគណនេយ្យ  ៣
 ១០ មូលដ្ឋានគ្រឹះពាណិជ្ជកម្ម  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  គោលការណ៍គណនេយ្យ  ៣
 ២  មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច  ៣
 ៣  ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្ម  ៣
 ៤  គោលការណ៍គណនេយ្យ  ៣
 ៥  មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃម៉ាឃីធីង  ៣
 ៦  ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្ម  ៣
 ៧  គោលការណ៍ទូទៅនៃការគ្រប់គ្រង  ៣
 ៨  ទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្ម  ៣
 ៩  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១០  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១១  គ្រប់គ្រងគម្រោង  ៣
 ១២  ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម  ៣
 ១៣  សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន  ៣
 ១៤  ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ  ៣
 ១៥  ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច  ៣
 ១៦  ការគ្រប់គ្រងពន្ធ  ៣
 ១៧  សហគ្រិនភាព  ៣
 ១៨  វិភាគសេដ្ឋកិច្ច  ៣
 ១៩  គណនេយ្យគ្រប់គ្រង I  ៣
 ២០  គណនេយ្យគ្រប់គ្រង II  ៣
 ២១  យុទ្ធសាស្រ្តកំណត់ថ្លៃ  ៣
 ២២  គ្រប់គ្រងស្លាកសញ្ញា  ៣
 ២៣  ការអភិវឌ្ឍ និងការរៀបចំផលិតផលថ្មី  ៣
 ២៤  ការគ្រប់គ្រងជាយុទ្ធសាស្រ្ត  ៣
 ២៥  ការធ្វើទំនាក់ទំនងអតិថិជិន  ៣
 ២៦  វិធីសាស្រ្តចស្រាវជ្រាវ  ៣
 ២៧  សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៨  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៩  ការសរសេរសារណា  ៣
 ៣០  ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ៣