សខ៣
ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះបរស្ថាន  ៣
 ៩  មូលដ្ឋានគ្រឹះវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ  ៣
 ១០  មូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ច  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១ ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្ម I  ៣
 ២ ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្ម II  ៣
 ៣  គោលការណ៍ទូទៅ នៃការគ្រប់គ្រង  ៣
 ៤ គោលការណ៍នៃ គណនេយ្យទូទៅ II  ៣
 ៥ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ  ៣
 ៦ មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច  ៣
 ៧ គោលការណ៍នៃគណនេយ្យទូទៅ I  ៣
 ៨ ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ៣
 ៩ ទស្សនវិជ្ជាអង្គភាព អាជីវកម្ម  ៣
 ១០ ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១១ ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១២ ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច I  ៣
 ១៣ ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច II  ៣
 ១៤ សហគ្រិនភាព  ៣
 ១៥  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ  ៣
 ១៦ រូបីយប័ណ្ណ និង ធនាគារ  ៣
 ១៧  ស្ថិតិសម្រាប់សេដ្ចកិច្ច  ៣
 ១៨  សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន  ៣
 ១៩  គោលនយោបាយហិរវញ្ញវត្ថុ  ៣
 ២០ ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ពហុ ជាតិសាសនា  ៣
 ២១  ប្រព័ន្ធធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ  ៣
 ២២  ការគ្រប់គ្រងឥណទាននិងហានិភ័យ  ៣
 ២៣  គណនេយ្យសម្រាប់ធនាគារ  ៣
 ២៤  ការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន  ហិរញ្ញវត្ថុ  ៣
 ២៥  គណនយ្យវិភាគ បែបហិរញ្ញវត្ថុ  ៣
 ២៦  សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៧  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៨  ការសរសេរសារណា  ៣
 ២៩  វិធីសាស្រ្តសាវជ្រាវ  ៣
 ៣០  ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ៣