សខ៣
វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះបរស្ថាន  ៣
 ៩ មូលដ្ឋានគ្រិះវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ  ៣
 ១០ មូលដ្ឋានគ្រិះសេដ្ឋកិច្ច  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្ម I  ៣
 ២  គោលការណ៍ទូទៅ នៃការគ្រប់គ្រង  ៣
 ៣  មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ  ៣
 ៤  គោលការណ៍ នៃ​គណនេយ្យទូទៅ I  ៣
 ៥  ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច  ៣
 ៦  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ៧  ស្ថិតិពាណិជ្ជកម្ម II  ៣
 ៨  គោលការណ៍នៃ គណនេយ្យទូទៅ II  ៣
 ៩  មីក្រូសេដ្ឋកិច្ច  ៣
 ១០  ទស្សនវិជ្ជា អង្គភាព អាជីវកម្ម  ៣
 ១១  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១២  ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច I  ៣
 ១៣  ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច II  ៣
 ១៤  សហគ្រិនភាព  ៣
 ១៥  រូបីយប័ណ្ណ និង ធនាគារ  ៣
 ១៦  សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន  ៣
 ១៧  ការគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ពហុ ជាតិសាសនា  ៣
 ១៨  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ  ៣
 ១៩  ស្ថិតិសម្រាប់សេដ្ចកិច្ច  ៣
 ២០  ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ  ៣
 ២១  ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ មធ្យម  ៣
 ២២  ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច  ៣
 ២៣  វិធីសាស្រ្តបែបបរិមាណ  សម្រាប់ ការសម្រេចហិរញ្ញវត្ថុ  ៣
 ២៤  ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ៣
 ២៥  គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ  ៣
 ២៦  វិធីសាស្រ្តសាវជ្រាវ  ៣
 ២៧   ការសេរនិក្ខេបបទ  ៣
 ២៨  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៩  ការសរសេរសារណា  ៣
 ៣០ ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ៣