សខ៣
ភូមិ​វិ​ទ្យា
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ ភូមិ​វិ​ទ្យា

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះបរស្ថាន  ៣
 ៩  ភុមិវិទ្យាបរិស្ថាន  ៣
 ១០ ផែនទីវិទ្យា  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  អេកូឡូស៊ី  ៣
 ២  ភូមិរូបកម្មវិទ្យា  ៣
 ៣  ភូមិវិទ្យាទេសចរណ៍  ៣
 ៤  អាកាសធាតុវិទ្យា  ៣
 ៥  វប្បធម៌  ៣
 ៦  ភូមិវិទ្យាឋាមពល  ៣
 ៧  ភូមិវិទ្យានគរូបណីយកម្ម  ៣
 ៨  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ៩  ប្រជាសាស្រ្ត  ៣
 ១០  ផែនទីវិទ្យា  ៣
 ១១  ប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍន៍  ៣
 ១២  ភូមិវិទ្យារូបប្រទេសកម្ពុជា  ៣
 ១៣  ភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម  ៣
 ១៤  មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីវិទ្យា  ៣
 ១៥  ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ  ៣
 ១៦  ជីវភូមិវិទ្យា  ៣
 ១៧  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១៨  អេកូឡូស៊ី  ៣
 ១៩  សារគវិទ្យា  ៣
 ២០  ផលវិទ្យាទ្វីប​ (បឹង​ ទន្លេរ)  ៣
 ២១  អាកាសវិទ្យា ឌីណាមិច  ៣
 ២២  ភូមិវិទ្យាទេសចរណ៍  ៣
 ២៣  ភូមិវិទ្យាអាស៊ាន និងអឺរ៉ុប  ៣
 ២៤  ភូមិវិទ្យាអាមេរិចកាំង  ៣
 ២៥  ភូមិសណ្ឌានវិទ្យា  ៣
 ២៦   សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៧   ការសរសេរសារណា  ៣
 ២៨  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៩   ការពារសាកល្បង  ៣
 ៣០   ការពារបញ្ចប់ និងប្រឡង  ៣