សខ៣
អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 General Emglish I (Intermediate Leverl)  ៣
 General Emglish II (Intermediate Leverl)  ៣
 ៣  Computer Application  ៣
 ៤  Puplic Administration  ៣
 ៥  Foundation of philosophy  ៣
 ៦  ASEAN Atudies  ៣
 ៧  Introduation to Environment ​ ៣
 ៨  Khmer Grammar  ៣
 ៩  Oriented Subject:
- Basic Writing I
 ៣
 ១០  Oriented Subject:
- Basic Writing II
 ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  Core English III (Upper leverl)  ៣
 ២  Core English IV (Upper leverl)  ៣
 ៣  Cultural Studies I  ៣
 ៤  Cultural Studies II  ៣
 ៥  Writing Skills III  ៣
 ៦  Writing Skills IV  ៣
 ៧  Literature Studies I  ៣
 ៨  Literature Studies II  ៣
 ៩  Elective Subjects:
-Communication Skills I
-Translation and Interpertation I
 ៣
 ១០   Elective Subjects:
-Communication Skills II
-Translation and Interpertation II
 ៣
 ១១  Core English V (Advanced Level)  ៣
 ១២  Core English VI (Advanced Level)  ៣
 ១៣   Cultural Studies III  ៣
 ១៤   Cultural Studies VI  ៣
 ១៥  Writing Skills V  ៣
 ១៦  Advanced Writing Skills  ៣
 ១៧  Literature Studies III  ៣
 ១៨  Literature Studies II  ៣
 ១៩  Elective Subjects:
-Communication Skills III
-Translation and Interpertation III
 ៣
 ២០  Elective Subjects:
-Communication Skills VI
-Translation and Interpertation VI
 ៣
 ២១  Teaching Methodology I  ៣
 ២២  Teaching Methodology II  ៣
 ២៣  Applied Linguistics I  ៣
 ២៤  Foundation of Education I  ៣
 ២៥  Foundation of Education II  ៣
 ២៦  Teaching Practicum  ៣
 ២៧  Research Methodology  ៣
 ២៨  Writing Thesis  ៣
 ២៩  Applied Linguistics II  ៣
 ៣០  State Examination  ៣