សខ៣
អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះបរស្ថាន  ៣
 ៩ អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ៣
 ១០  អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  ទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍  ៣
 ២  អក្សរសិល្ប៍សម័យអង្គរ  ៣
 ៣  អក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយ  ៣
 ៤  អក្សរសិល្ប៍សម័យមុនអង្គរ  ៣
 ៥  តែងសេចក្តី រចនាបថវិទ្យា  ៣
 ៦  ភាសាវិទ្យា (វចនវិទ្យា-ប្រភេតពាក្យ)  ៣
 ៧  ប្រវត្តិនិងទ្រឹស្តីភាសាវិទ្យា  ៣
 ៨  វិជ្ជានិពន្ឋ  ៣
 ៩  វេយ្យករណ៍ខ្មែរ  ៣
 ១០  ភាសាអង់គ្លេស  ៣
 ១១  អក្សរសិល្ប៍បស្ចឹម  ៣
 ១២  អក្សរសិល្ប៍បច្ចុប្បន្ន  ៣
 ១៣  វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ  ៣
 ១៤  អក្សរសិល្ប៍ប្រៀបធៀប  ៣
 ១៥  វជ្ជាទូទៅជុំវិញសិល្បៈ  ៣
 ១៦  វិជ្ជានិពន្ឋ  ៣
 ១៧  រចនាចថ  ៣
 ១៨  ភាសាវិទ្យា  ៣
 ១៩  សិលាចារឹក  ៣
 ២០  អក្សរសិល្ប៍អាស៊ី  ៣
 ២១  ប្រវត្តិសិល្បៈ  ៣
 ២២  ភាសា(សង្គមភាសាវិទ្យា)  ៣
 ២៣  វិធីសាស្រ្តបង្រៀនអក្សរសិល្ប៍  ៣
 ២៤  ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មេរ  ៣
 ២៥  រូបារម្មណ៍ក្នុងអក្សរសិល្ប៍  ៣
 ២៦   សិក្ខាសាលាពង្រីក  ៣
 ២៧   ការសរសេរសារណា  ៣
 ២៨  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៩   ការពារសាកល្បង  ៣
 ៣០   ការពារបញ្ចប់ និងប្រឡង  ៣