សខ៣
ទស្សនវិជ្ជា
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ ទស្សនវិជ្ជា

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះបរស្ថាន  ៣
 ៩  មូលដ្ឋានគ្រឹះវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ  ៣
 ១០ មូលដ្ឋានគ្រឹះសង្គមវិទ្យា  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ចាបស្ចឹមប្រទេសបុរាណសម័យ  ៣
 ២  ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ចាបូពា៌ប្រទេសមជ្ឍឹមសម័យ  ៣
 ៣  ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ចាបូពា៌ប្រទេសបុរាណសម័យ(ទស្សនវិជ្ចាឥណ្ឌា)  ៣
 ៤  ទស្សនវិជ្ចាសីលធម៌  ៣
 ៥   ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ចាបូពា៌ប្រទេសបុរាណសម័យ(ទស្សនវិជ្ចាចិន)  ៣
 ៦  តក្កវិជ្ជា  ៣
 ៧  អស្តិរូបវិជ្ជា  ៣
 ៨  ពុទ្ឋិវិទ្យា(ទ្រឹស្តីពុទ្ឋិ)  ៣
 ៩  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១០  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១១  សីលធម៌អនុវត្ត  ៣
 ១២  ទស្សនវិជ្ជាភាសា  ៣
 ១៣  ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ជាបស្ចឹប្រទេសបុនសម័យ និងទស្សនវិជ្ជាពន្លឺ  ៣
 ១៤  ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ជាបស្ចឹប្រទេសសម័យទំនើប និងក្រោយនើប  ៣
 ១៥  ទស្សនវិជ្ជាវិទ្យាសាស្រ្ត  ៣
 ១៦  ទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ច  ៣
 ១៧  ទស្សនវជ្ជាមនុស្ស និងទស្សនវិជ្ជាគំនិត  ៣
 ១៨  ទស្សនវិជ្ជានយោបាយ  ៣
 ១៩  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ២០  វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ  ៣
 ២១  ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់  ៣
 ២២  ទស្សនវិជ្ជាអប់រំ  ៣
 ២៣  ទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រង  ៣
 ២៤  គំនិតទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ  ៣
 ២៥  វិធីសាស្រ្តសរសេរសារណា  ៣
 ២៦  សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៧  ការសរសេរសារណា  ៣
 ២៨  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៩  ការពារសាកល្បង  ៣
 ៣០  ការពារបញ្ចប់ និងប្រឡង  ៣