សខ៣
ប្រវត្តិវិទ្យា
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ ប្រវត្តិវិទ្យា

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  វប្បធម៌ និង អតិយធម៌ខ្មែរ  ៣
 ៩  ប្រវត្តសាស្រ្តអាស៊ី  ៣
 ១០  បុរាណវិទ្យាខ្មែរ  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរមុនសម័យអង្គ និង​សម័យអង្គរ  ៣
 ២  ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរមុនសម័យក្រោយអង្គ  ៣
 ៣  បុរាណវិទ្យា  ៣
 ៤  ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ សាកលលោកនវសម័យ  ៣
 ៥  ភូមិវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ច  ៣
 ៦  អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៧  ប្រវត្តិច្បាប់ និងស្ថប័នខ្មែរ  ៣
 ៨  ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ  ៣
 ៩  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១០  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១១  ប្រវត្តិស្ថាប័នអន្តរជាតិ  ៣
 ១២  ប្រវត្តិគំនិតនយោបាយ  ៣
 ១៣  ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរសម័យអាណាព្យាបាលបារំាង  ៣
 ១៤  អាស៊ីអាគ្នេយ៍សតវត្សទី ១៨-១៩  ៣
 ១៥   ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរក្រោយរបបអាណាព្យាបាលបាំរំាង  ៣
 ១៦  ប្រវត្តិសាស្រ្តសាកលោកមជ្ឍឹមសម័យ  ៣
 ១៧  ប្រវត្តទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ  ៣
 ១៨  អាស៊ាន និងសាកលភាវួបនីយកម្ម  ៣
 ១៩  ប្រវត្តិសាស្រ្តអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក  ៣
 ២០  ប្រវត្តិសាស្រ្តសាកលលោកសហសម័យ  ៣
 ២១  ប្រវត្តិសាស្រ្តអាមេរិក  ៣
 ២២  សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៣  ប្រវត្តិទេសចរណ៍  ៣
 ២៤  កម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវ  ៣
 ២៥   ប្រវត្តិសាស្រ្តអាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក  ៣
 ២៦  ការសរសេរសារណ  ៣
 ២៧  ប្រជាសាស្រ្ត  ៣
 ២៨  ការពារសាកល្បង  ៣
 ២៩  ប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា  ៣
 ៣០  ការពារបញ្ចប់និងប្រឡង  ៣