សខ៣
គីមីវីទ្យា
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីជីវវិទ្យា  ៣
 ៩  មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីទូទៅ I  ៣
 ១០   មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីទូទៅ II  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  គីមីវិភាគ I  ៣
 ២ គីមីសរីរាង្គ II  ៣
 ៣  គណិតវិទ្យាវិភាគ  ៣
 ៤  គីមីវិភាគ II  ៣
 ៥  ជីវវីទ្យាទូទៅ  ៣
 ៦  គីមីរូប I  ៣
 ៧  គីមីសរីរាង្គ I  ៣
 ៨  គីមីរ៉ែ I  ៣
 ៩ ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១០  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១១  គីមីសរីរាង្គទំនើប  ៣
 ១២ គីមីកសិកម្ម  ៣
 ១៣  គីមីរ៉ែ II  ៣
 ១៤  គីមីអាហារ  ៣
 ១៥  គីមីរូប II  ៣
 ១៦  ប៉ូលីម៉ែ  ៣
 ១៧  គីមិជីវៈ  ៣
 ១៨  គីមិបរិស្ថាន  ៣
 ១៩  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ២០  សមាសធាតុអេតេរ៉ូស៊ិច  ៣
 ២១  គ្រប់គ្រងទីពីសោធន៍  ៣
 ២២  សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៣  មូដ្ឋានគ្រឹះស្ថិតិ  ៣
 ២៤  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៥  ពិសោធន៍ គីំមីវភាគ-គីមីទូទៅ  ៣
 ២៦  ការសរសេរសារណា  ៣
 ២៧  ពិសោធន៍សរីរាង្គ  ៣
 ២៨  ការពារសាកល្បង  ៣
 ២៩  សមាសធាតុធម្មជាតិ  ៣
 ៣០  ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ៣