សខ៣
ជីវវិទ្យា
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ ជីវវិទ្យា

ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីជីវវិទ្យា  ៣
 ៩  មូលដ្ឋានគ្រឹះជីវវិទ្យា  ៣
 ១០  មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមីវិទ្យា  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមី  ៣
 ២  អេកូឡូស៊ី  ៣
 ៣  កាយវិភាគវិទ្យារុក្ខជាតិ  ៣
 ៤  សេនេទិចទូទៅ  ៣
 ៥  ជីវវិទ្យាទូទៅ  ៣
 ៦  មីក្រុបទូទៅ  ៣
 ៧  សត្វឆ្អឹងគង  ៣
 ៨  សត្វឥតឆ្អឹងកង  ៣
 ៩  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១០  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១១  សរីរៈវិទ្យារុក្ខជាតិ  ៣
 ១២  ប្រព័ន្ឋព័តនារុក្ខជាតិ  ៣
 ១៣  មីក្រុបឧស្សាហកម្ម  ៣
 ១៤  ជីវវិទ្យាម៉ុលេគុល  ៣
 ១៥  សរីរៈវិទ្យាមនុស្ស-សត្វ  ៣
 ១៦  កាយវិភាគវិទ្យាមនុស្ស  ៣
 ១៧  សេនេទិចអនុវត្ត  ៣
 ១៨  ជីវនៃការបន្តពូជ  ៣
 ១៩  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ២០  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ២១  គិមីចីវវិទ្យា  ៣
 ២២  សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៣  ទ្រឹស្តីវិវត្តន៍  ៣
 ២៤  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៥  កោសិកាវិទ្យា  ៣
 ២៦  ការសរសេរសារណា  ៣
 ២៧  អំប្រ៊ីយ៉ុងវិទ្យា  ៣
 ២៨  ការពារសាកល្បង  ៣
 ២៩  សេនេទិចទូទៅ  ៣
 ៣០  ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ៣