សខ៣
រូបវិទ្យា
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ រូបវិទ្យា

 
 
ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា
ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣ ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤ ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥ សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន
ដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨ មេការនិច  ៣
 ៩  មូលដ្ឋានគ្រឹះគណិតវិទ្យា  ៣
 ១០ មូលដ្ឋានគ្រឹះរូបវិទ្យា  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១ មូលដ្ឋានគ្រឹះគីមី  ៣
 ២ គណិតវិទ្យាសំរាប់រូប  ៣
 ៣ គណិតវិទ្យាវិភាគ I  ៣
 ៤ គណិតវិទ្យាវិភាគ II  ៣
 ៥ មេការនិចទ្រឹស្ដី  ៣
 ៦ រលកមេកានិច  ៣
 ៧ អគ្គីសនី  ៣
 ៨ សន្ទនីយ  ៣
 ៩ ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១០  ភាសាអង់គ្លេសជំនាញ  ៣
 ១១ អេឡិចត្រូឌីណាមិច  ៣
 ១២ អេឡិចត្រូនិច  ៣
 ១៣ អេឡិចត្រូនិច  ៣
 ១៤ ទែម៉ូដីណាមិច  ៣
 ១៥ រូបវិទ្យាទំនើប  ៣
 ១៦ រូបវិទ្យានៃអង្គធាតុរឹង  ៣
 ១៧ រូបវិទ្យាស្ថិតិ  ៣
 ១៨ អុកទិចធរណីមាត្រ  ៣
 ១៩ ម៉ាញ៉េទិច  ៣
 ២០ មេការនិចកង់ទិច  ៣
 ២១ រូបវិត្យាអាតូមិច-នុយក្លេអ៊ែរ  ៣
 ២២ សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៣ រលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ខ្សែអុបទិច  ៣
 ២៤ កម្មសិក្សា  ៣
 ២៥ ទូរគមនាគមន៍  ៣
 ២៦ ការសរសេរសារណា  ៣
 ២៧ រូបវិទ្យាអង្គធាតុរឹង និងស្ទាទីស្ទិច  ៣
 ២៨ ការពារសាកល្បង  ៣
 ២៩ វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ  ៣
 ៣០ ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ៣