សខ៣
គណិតវិទ្យា
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ គណិតវិទ្យា


ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ជា  ៣
 ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ  ៣
 ៣  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ I  ៣
 ៤  ភាសាអង់គ្លេទូទៅ II  ៣
 ៥  សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំព្យូទ័រ  ៣
 ៦  សិក្សាអាស៊ាន  ៣
 ៧  រដ្ឋាលសាធារណោៈ  ៣
 ៨  មូលដ្ឋានគ្រឹះបរស្ថាន  ៣
 ៩  មូលដ្ឋានគ្រឹះគណិតវិទ្យា  ៣
 ១០  ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ  ៣
  
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
 ១  គណិតវិភាគ I  ៣
 ២   គណិតវិភាគ II  ៣
 ៣  ពីជគណិតទូទៅ I  ៣
 ៤   ពីជគណិតទូទៅ II  ៣
 ៥  ធរណីមាត្រវិភាគ I  ៣
 ៦  ធរណីមាត្រវិភាគ II  ៣
 ៧   ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ I  ៣
 ៨  ធរណីមាត្រឌីផេរ៉ង់ស្យែល I  ៣
 ៩  អង់ក្លេសជំនាញ  ៣
 ១០  ប្រូបាប៊ីលីតេ I  ៣
 ១១  គណិតវិភាគ III  ៣
 ១២  គណិតវិភាគ IV  ៣
 ១៣   ប្រូបាប៊ីលីតេ II  ៣
 ១៤  អនុគមន៍អថេរកុំផ្លិច I​  ៣
 ១៥   ធរណីមាត្រឌីផេរ៉ង់ស្យែល II  ៣
 ១៦  ស្ថិតិវិទ្យា I  ៣
 ១៧  ស្ថិតិវិទ្យា II  ៣
 ១៨  សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល I  ៣
 ១៩  កម្មវិធីគណិតវិទ្យាកុំព្យូទ័រ  ៣
 ២០  វិភាគលេខ  ៣
 ២១  អនុគមន៍អថេរកុំផ្លិច II​  ៣
 ២២  សិក្ខាសាលា  ៣
 ២៣  សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល II  ៣
 ២៤  កម្មសិក្សា  ៣
 ២៥  ទ្រឹស្ដីបរមាកម្ម  ៣
 ២៦  ការសរសេរសារណា  ៣
 ២៧  តូប៉ូវិទ្យា  ៣
 ២៨  ការពារសាកល្បង  ៣
 ២៩  វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ  ៣
 ៣០  ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ៣