សខ៣
គ្រប់គ្រងអប់រំ
 
មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ គ្រប់គ្រងអប់រំ
 
ល,រ ឆ្នាំសិក្សា ក្រេឌីត
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន
មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សនវិជ្ចា
ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ
ភាសាអង្លេស់ទូទៅ​ I
ភាសាអង្លេស់ទូទៅ​ II
សញ្ញាណ ការអនុវត្តកុំប្យូទ័រ
រដ្ឋបាលសាធារណៈ
សិក្សាអាស៊ាន  
សង្គមវិទ្យាអប់រំ
មូលដ្ឋានគ្រឹះអប់រំ
១០  វិភាគស្ថានភាព នយោបាយពិភពលោក
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ
ទស្សនវិជ្ចាអប់រំ
រដ្ខាបាលអប់រំ និងអភិបាលអប់រំ
ច្បាប់អប់រំ
ការវាតំម្លៃអប់រំ
គោលការណ៏គ្រប់គ្រង
ចិត្តសាស្រ្តអប់រំ
សេដ្ឋកិច្ចអប់រំ
ការរៀបចំគម្រោងអប់រំ
 ផែនការអប់រំ
១៩  បរិស្ថានអប់រំ
១១  អធិការកិច្ចអប់រំ
១២  មូលដ្ឋានគ្រឹះគរុកោសល្យ
១៣  ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអប់រំ
១៤  គរុកោសល្យទំនើប
១៥  ចិត្តវិទ្យាគ្រប់គ្រង
១៦  មូលដ្ឋានឌីដាក់ទិក
១៧  ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ
១៨  ប្រៀបធៀបការអប់រំ
១៩  ការភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
២០  ស្ថិតិការគ្រប់គ្រងអប់រំ  ៣
២១  ភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រឌិតញ្ញាណ  ៣
២២  សិក្ខាសាលា  ៣
២៣  សីលធ៌ពលរដ្ឋាវិជ្ចា  ៣
២៤  កម្មសិក្សា  ៣
២៥  នយោបាយអប់រំ និងប្រព័ន្ឋសាលា  ៣
 ២៦  ការសរសេសារណា​
 ២៧  ទំនាក់ទំនងការសិក្សាអប់រំ  ៣
២៨  ការពារសាកល្បង  ៣
២៩  វិធិសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ  ៣
៣0  ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ៣