សខ៣
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
 
កម្មវិធីសិក្សាថា្មក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

                        ​        ​​​​​​​​​
-មហាវិទ្យាល័យៈវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
 ១-ជំនាញៈ​ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ
ល,រ  កម្មវិធីសិក្សា ក្រេឌីត
ន័យវិទ្យា
សូរវិទ្យា និងសទ្ធវិទ្យា
វាទកម្ម
អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ
ស័ម្ពន្ធវិទ្យា
វចនសព្វ និងវចនវិទ្យា
អក្សរសិល្ប៍បរទេស
ស័ម្ពន្ធភាសាវិទ្យា
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ
១០ នរៈវិទ្យា
១១ សិលាចារិក
១២ អក្សរសិល្ប៍
១៣ រចនាបថវិទ្យា
១៤ សង្គមភាសាវិទ្យា និង ភាសាវិទ្យាអនុវត្ត
១៥ ការបម្រែបម្រួលពាក្យ
១៦ នៃភាសាវិទ្យា
១៧ វិជ្ជានិពន្ធ
១៨ អក្សរសិល្ប៍ប្រៀបធៀប
១៩ វេយ្យាករណ៍
២០ សិក្ខាសាលា
២១ ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់
     
២-ជំនាញៈវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ល,រ   កម្មវិធីសិក្សា  ក្រេឌីត
 ប្រវត្តិអប់រំ  ២(២-១)
 វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ២(២-១)
 ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស  ២(២-១)
 កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល  ២(២-១)
 សេដ្ឋកិច្ចអប់រំ  ២(២-១)
 ភាសាអង់គ្លេសអប់រំ  ២(២-១)
 សង្គមវិទ្យាអប់រំ  ២(២-១)
 ទស្សនវិជ្ជាអប់រំ  ២(២-១)
 ទ្រឹស្តីអប់រំ  ២(២-១)
 ឌីដាក់ទិចទំនើប  ២(២-១)
១០  ចិត្តសាស្រ្តអប់រំ  ២(២-១)
១១  ស្ថិតិ និងការស្រាវជ្រាវ  ២(២-១)
១២  ភាសាអង់គ្លេស  ២(២-១)
១៣  ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា  ២(២-១)
១៤  ច្បាប់អប់រំ  ២(២-១)
១៥  កិច្ចការស្រាវជ្រាវ  ២(២-១)
១៦  ផែនការវាយតម្លែអប់រំ  ២(២-១)
១៨  គ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សា  ២(២-១)
១៩  រដ្ឋបាលអប់រំ  ២(២-១)
២០  គ្រប់គ្រងគម្រោង  ២(២-១)
២១  ភាសាអង់គ្លេស  ២(២-១)
២២  ការរៀបចំគម្រោង សរសេរសារណា  ២(២-១)
២៣  ដំណើរការសរសេរ សារណា  ២(២-១)
២៤  គរុកោសល្យទំនើប  ២(២-១)
២៥  កំណែទម្រង់អប់រំ  ២(២-១)
២៦  ស្ថិតិសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង  ២(២-១)
២៧  គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអប់រំ  ២(២-១)
២៨  ចិត្តសាស្រ្តគ្រប់គ្រង  ២(២-១)
២៩  ភាពជាអ្នកដឹកនាំ  ២(២-១)
៣០  នយោបាយអប់រំ  ២(២-១)
៣១ សិក្ខាសាលា  ២(២-១)
៣២  ការពារនិងប្រឡងបញ្ចប់  ២(២-១)
     
 ៣-ជំនាញៈ  រូបវិទ្យា
ល,រ   កម្មវិធីសិក្សា ក្រេឌីត
គណិតសម្រាប់រូបវិទ្យា១
រូបវិទ្យាធៀប ១
ទ្រឹស្តីអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច
មេកានិចបូរាណ ១
វិទ្យាសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ
គណិតសម្រាប់រូបវិទ្យា២
ទ្រឹស្តីមេកានិចកង់ទិច ១
មេកានិចបូរាណ ២
ទែម៉ូឌីណាម៉ិច
១០ សម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រ
១១ ទ្រឹស្តីរលក
១២ រូបវិទ្យាអង្គធាតុរឹង
១៣ ទ្រឹស្តីមេកានិចកង់ទិច២
១៤ រូបវិទ្យានុយគ្លេអ៊ែ
១៥ រូបវិទ្យាធៀប ២
១៦ Software Engineering (Math Lab)
១៧ អុកទិចមីលីនេអ៊ែ
១៨ សិក្ខាសាលា
១៩ សរសេរសារណា
     
៤-ជំនាញៈប្រវត្តវិទ្យា
ល,រ   កម្មវិធីសិក្សា ក្រេឌីត
ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរសម័យ និងក្រោយអង្គរ
ប្រវត្តិសាស្រ្តសកលលោក ក្រោយសង្គ្រាមលោកទី១
ភូមិសាស្រ្តនយោយបាយ
នរវិទ្យាវប្បធម៌
ប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរស.វទី១៧-១៩
ប្រវត្តិសាស្រ្តសកលលោក ក្រោយសង្គ្រាមលោកទី២
ប្រវត្តិគំនិតនយោបាយ
ស្ថាប័នអន្តរជាតិ
១០ ប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ
១១ វិភាគនយោបាយ
១២ ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរស.វទី២០-២១
១៣ ប្រវត្តិទេសចរណ៍
១៤ ច្បាប់អន្តរជាតិ
១៥ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
១៦ ប្រវត្តិសាស្រ្តអាស៊ាន
១៧ បុរាណវិទ្យា
១៨ វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ
១៩ សរសេររបាយការណ៍
២០ ការពានិងប្រឡាងបញ្ចប់
     
៥-ជំនាញៈបុរាណវិទ្យា
ល,រ កម្មវិធីសិក្សា ក្រេឌីត
បុរាណវិទ្យាទ្រឹស្តី និងវិធីសាស្រ្ត
បុរាណវិទ្យាទេសភាព
ប្រវត្តិសិល្បៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍ សម័យបុរាណ
ទេវកថាខ្មែរ និង ឥណ្ឌាសម័យបុរាណ
បុរាណវិទ្យាបុរេប្រវត្តិសាស្រ្ត
អារ្យធម៌ខ្មែរសម័យបុរាណ (មុនអង្គរ និងអង្គរ)
សិល្បៈទស្សនីយភាពខ្មែរបុរាណ
គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍
បុរាណសាសនាវិទ្យា
១០ សិលាសាសនាវិទ្យា
១១ វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ និង កំណាយបុរាណវិទ្យា
១២ មគ្គុទេសទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
១៣ បុរាណវិទ្យាអាស៊ីអាគ្នេយ៍
១៤ គ្រប់គ្រងបេតិភណ្ឌវប្បធម៌
១៥ អារ្យធម៌ខ្មែរសម័យកណ្តាល
១៦ នរវិទ្យាវប្បធម៌ទ្រឹស្តី វិទ្យាសាស្រ្ត និងអនុវត្តន៍
១៧ បុរាណវិទ្យាទេសចរណ៍​ បេតិភណ្ឌវប្បធម៌
១៨ តម្រងទិសការសរសេរសារណា
១៩ សរសេររបាយការណ៍ បញ្ចប់ការសិក្សា
២០ ការពានិងប្រឡាងបញ្ចប់
     
៦-ជំនាញៈ​គណិតវិទ្យា
 ល,រ  កម្មវិធីសិក្សា  ក្រេឌីត
ធរណីមាត្រឌីផេរ៉ង់ស្យែល
សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល និង ប្រព័ន្ធសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
វិធីសាស្រ្តតែងនិពន្ធសិល្បៈ ក្នុងការសរសេរសារណា
ពិជគណិតលិនេអ៊ែជាន់ខ្ពស់
កុំព្យូទ័រសម្រាប់គណិត
វិភាគលេខ
កម្មវិធីលីនេអ៊ែរ ឬទ្រឹស្តីបរមាកម្ម
វិភាគកុំផ្លិច
ទ្រឹស្តីប្រូបាប៊ីលីតេ
១០ សិក្ខាសាលារបកគំហើញ នៃវិទ្យាសាស្រ្ត
១១ សមីការដេរីវ៉េដោយផ្នែក
១២ Math Cad និងការសរសេរកម្មវិធី
១៣ វិភាគាអនុគមន៍
១៤ Visual Basic
១៥ ស្ថិតិវិទ្យា
១៦ សិក្ខាសាលា
១៧ ការពារគម្រោងស្រាវជ្រាវ
១៨ ជួបជាមួយសាស្រ្តាចារ្យ ណែនាំ
១៩ ការសរសេរសារណា
២០ ការពារនិងប្រឡាងបញ្ចប់
     
-មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ​ និង ទំនាក់ទនងអន្តរជាតិ
១-ជំនាញៈវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ
 សង្គមវិទ្យានយោបាយ
ប្រវត្តិសាស្រ្តសកលោក
 សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ
 ភូមិសាស្រ្តនយោបាយ
នយោបាយវប្បធម៌
វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
ប្រព័ន្ធនីតិអាស៊ាន
ប្រវត្តិគំនិតនយោបាយ
១០  ប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រងរដ្ឋ
១១ រដ្ឋបាលសាធារណៈ
១២ គោលនយោបាយសាធារណៈ
១៣ នយោបាយវិភាគ
១៤ ស្ថាប័នអន្តរជាតិ
១៥ ច្បាប់ការទូត
១៦ បញ្ហាពិភពលោកនិង សន្តិសុខអន្តរជាតិ
១៧ នយោបាយការបរទេសបស្ចិម
១៨ នយោបាយការបរទេសអាស៊ី
១៩ ស្រ្តីក្នុងផ្នត់គំនិតនយោបាយបស្ចិមប្រទេស
២០ ការស្រាវជ្រាវ និងសារណា
 
,