សខ៣
មហាវិទ្យាល័យៈ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
 
មហាវិទ្យាល័យៈ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
ជំនាញៈ
វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
Code Course Description Credit
  ១. ការសិក្សាមុខវិជ្ជា វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ  ២៧
  - មុខវិជ្ជាបំពេញបន្ថែម  
PHDE13.00.01 ប្រវត្តិអប់រំនៅកម្ពុជា
PHDE13.00.02 មូលដ្ឋានគ្រឹះទស្សវិជ្ជាសម្រាប់ការបង្រៀន
  - មុខវិជ្ជាកម្រិតបណ្ឌិត  
PHDE13.00.03 ចិត្តវិទ្យាអប់រំ
PHDE13.00.04 ទស្សវិជ្ជាអប់រំនៅកម្ពុជា
PHDE13.00.05 មូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃអប់រំ
PHDE13.00.06 មូលដ្ឋាននៃវិធិសាស្រ្តងបង្រៀន
PHDE13.00.07 វិធិសាស្រ្តស្រាវជ្រាវអប់រំ
  - ការជួប និង រៀនជាមួយសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ  
  ការរៀបចំនិក្ខេបបទ  ៣
  ការជួបសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ  ៣
  ២. ការសរសេរនិងការពារនិក្ខេបបទ  ២៧
 PHDE13.0010  ការពារគម្រោងស្រាវជ្រាវលម្អិត  ៣
 PHDE13.00.11  ការចុះផ្សាយអត្ថបទស្នាដៃលើកទី១  ៣
 PHDE13.00.12  ការចុះផ្សាយអត្ថបទស្នាដៃលើកទី២  ៣
 PHDE13.00.13  ការចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងវេទិការវិទ្យាសាស្រ្តពាក់ព័ន្ធ  ៣
 PHDE13.00.14  ការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈ  ៣
 PHDE13.00.15  ការពារគំរោងនិក្ខេបបទបឋម  ៣
 PHDE13.00.16  ការពារប្លង់និក្ខេបបទលម្អិត  ៣
 PHDE13.00.17  ការពារនិក្ខេបបទសាកល្បង  ៣
 PHDE13.00.18  ការពារគំរោងនិក្ខេបបទបញ្ចប់  ៣