សខ៣
មហាវិទ្យាល័យៈនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
 
មហាវិទ្យាល័យៈ នីតិសាស្រ្តនិង វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
I-ជំនាញៈ នីតិសាស្រ្ត
Code Course Description Credit
  ១. ការសិក្សាមុខវិជ្ជា នីតិសាស្រ្ត  ២៧
  - មុខវិជ្ជាបំពេញបន្ថែម  
PHDP23.00.001 វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ និងសរសេរនិក្ខេបបទ   
PHDL12.00.02 ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់
  - មុខវិជ្ជាកម្រិតបណ្ឌិត  
PHDL12.00.03 នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា   
PHDL12.00.04 ច្បាប់អន្តរជាតិ
PHDL12.00.05 ធម្មនុញ្ញអាស៊ាន
PHDL12.00.06 ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
PHDL12.00.07 នយោបាយអន្តរជាតិ
  - ការជួប និង រៀនជាមួយសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ  
  ការរៀបចំនិក្ខេបបទ  ៣
  ការជួបសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ  ៣
  ២. ការសរសេរនិងការពារនិក្ខេបបទ ២៧
 PHDL12.00.10  ការពារគម្រោងស្រាវជ្រាវលម្អិត  ៣
 PHDL12.00.11  ការចុះផ្សាយអត្ថបទស្នាដៃលើកទី១  ៣
 PHDL12.00.12  ការចុះផ្សាយអត្ថបទស្នាដៃលើកទី២  ៣
 PHDL12.00.13  ការចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងវេទិការវិទ្យាសាស្រ្តពាក់ព័ន្ធ  ៣
 PHDL12.00.14  ការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈ  ៣
 PHDL12.00.15  ការពារគំរោងនិក្ខេបបទបឋម  ៣
 PHDL12.00.16  ការពារប្លង់និក្ខេបបទលម្អិត  ៣
 PHDL12.00.17  ការពារនិក្ខេបបទសាកល្បង  ៣
 PHDL12.00.18  ការពារគំរោងនិក្ខេបបទបញ្ចប់  ៣
 សម្គាល់ៈ  - Code អាស្រ័យតាមការកំណត់របសគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗ  
     
     
  II-ជំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
 
Code Course Description Credit
  ១. ការសិក្សាមុខវិជ្ជា វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ២៧
  - មុខវិជ្ជាបំពេញបន្ថែម  
PHDEC08.00.01 វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ និងសរសេរនិក្ខេបបទ  
PHDEC08.00.02 ទស្សនវិជ្ជាជំនាញ
  - មុខវិជ្ជាកម្រិតបណ្ឌិត  
PHDEC08.00.03 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
PHDEC08.00.04 ការវិនិយោគ
PHDEC08.00.05 ការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច សហគ្រាស សាធារណៈ
PHDEC08.00.06 សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ
PHDEC08.00.18 វិទភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភណលោក
  - ការជួប និង រៀនជាមួយសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ  
  ការរៀបចំនិក្ខេបបទ  
  ការជួបសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ  
  ២. ការសរសេរនិងការពារនិក្ខេបបទ  
PHDEC08.00.09 ការពារគម្រោងស្រាវជ្រាវលម្អិត  ៣
PHDEC08.0010 ការចុះផ្សាយអត្ថបទស្នាដៃលើកទី១  ៣
PHDEC08.00.11 ការចុះផ្សាយអត្ថបទស្នាដៃលើកទី២  ៣
PHDEC08.00.12 ការចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងវេទិការវិទ្យាសាស្រ្តពាក់ព័ន្ធ  ៣
PHDEC08.00.13 ការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈ  ៣
PHDEC08.00.14 ការពារគំរោងនិក្ខេបបទបឋម  ៣
PHDEC08.00.15 ការពារប្លង់និក្ខេបបទលម្អិត  ៣
PHDEC08.00.16 ការពារនិក្ខេបបទសាកល្បង  ៣
PHDEC08.00.17 ការពារគំរោងនិក្ខេបបទបញ្ចប់  ៣
 សម្គាល់ៈ  - Code អាស្រ័យតាមការកំណត់របសគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗ