សខ៣
មហាវិទ្យាល័យ​ វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
 
មហាវិទ្យាល័យៈ វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
ជំនាញៈ វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ

Code Course Description Credit
  ១. ការសិក្សាមុខវិជ្ជា វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ ២៧
  - មុខវិជ្ជាបំពេញបន្ថែម  
PHDP23.00.001 វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ និងសរសេរនិក្ខេបបទ   
PHDP23.00.02 ទស្សនវិជ្ជាទូទៅ
  - មុខវិជ្ជាកម្រិតបណ្ឌិត  
PHDP23.00.03 វិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយ
PHDP23.00.04 ប្រវត្តគំនិតទស្សនវិជ្ជានយោបាយ
PHDP07.00.15 ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងការទូត
PHDP22.00.05 សង្គមវិជ្ជានយោបាយ
PHDL12.00.04 ច្បាប់អន្តរជាតិ
  - ការជួប និង រៀនជាមួយសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ
  ការរៀបចំនិក្ខេបបទ  
  ការជួបសាស្រ្តាចារ្យណែនាំ  
  ២. ការសរសេរនិងការពារនិក្ខេបបទ ២៧
 PHDP23.00.07  ការពារគម្រោងស្រាវជ្រាវលម្អិត
 PHDP23.00.08  ការចុះផ្សាយអត្ថបទស្នាដៃលើកទី១
 PHDP23.00.09  ការចុះផ្សាយអត្ថបទស្នាដៃលើកទី២
 PHDP23.00.10  ការចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងវេទិការវិទ្យាសាស្រ្តពាក់ព័ន្ធ
 PHDP23.00.11  ការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ខ្លួនជាសាធារណៈ
 PHDP23.00.12  ការពារគំរោងនិក្ខេបបទបឋម
 PHDP23.00.13  ការពារប្លង់និក្ខេបបទលម្អិត
 PHDP23.00.14  ការពារនិក្ខេបបទសាកល្បង
 PHDP23.00.15  ការពារគំរោងនិក្ខេបបទបញ្ចប់nnnnnnn