សខ៣
មហាវិទ្យាល័យទាំង៧
 
១. មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ
         - គ្រប់គ្រងអប់រំ
        - ប្រវត្តិវិទ្យា
        - ទស្សនវិជ្ជា
       - អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ
២. មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
       - នីតិសាធារណៈ
       - នីតិឯកជន
       - សេដ្ឋកិច្ច
៣​. មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងអន្តជាតិ
       - វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
       - ទំនាក់ទំនងអន្តជាតិ
៤. មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និង ទេសចរណ៍
      - គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
      - គណនេយ្យ
      - ធនាគា និង ហិរញ្ញវត្ថុ
      - ទីផ្សា
      - គ្រប់គ្រង
      - គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍
៥. មហាវិទ្យាល័យ មនុស្សសាស្ត្រ សិល្បៈ និងភាសាវិទ្យា
      - ភាសាអង់គ្លេស
      - ភាសាវិទ្យា
      - បុរាណវិទ្យា
៦. មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
      - សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
៧. មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និង ព័ត៌មានវិទ្យា
      - គណិតវិទ្យាអនុវត្ត
      - វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
      - រូបវិទ្យា
      - ជីវវិទ្យា
      - គីមីវិទ្យា