សខ៣
ប្រវត្តិសាកលវិទ្យាល័យ
 
សាកលវិទ្យាល័យខេមរៈត្រូវបានផ្តូចផ្តើមបង្កើតឡើយដោយបញ្ញាវន្តមួយក្រុមហើយដែលត្រូវបាន ទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ១៣អនក្រ.បក​​ ចុះថ្ងៃទី៣០ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤។​ គិតមកទល់ឆ្នាំ២០១៤នេះ សាកលវិទ្យាល័យខេមរៈ​មានអាយុ​កាល១០ឆ្នាំហើយ។ ក្នុងរយៈពេល១០នេះសាកលវិទ្យាល័យបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងជោគ​ជ័យនូវថ្នាក់បណ្ឌិតថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួននាក់ ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតចំនួននាក់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្ររង