សខ៣
ការចុះឈ្មោះ
 
បេក្ខជន និង បេក្ខនារី ត្រូវគោរពតាមលក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចុះឈ្មោះ ដូចខាងក្រោម
 • ថ្នាក់បណ្ឌិត
  1. ទិញពាក្យសុំចូលរៀន នៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈ
  2. ភ្ជាប់ជាមួយនូវ សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
  3. ភ្ជាប់ជាមួយនូវ ជីវប្រវត្តិសង្ខេប មានបិទរូបថតថ្មី (មានក្នុងពាក្យសុំចូលរៀន)
  4. ភ្ជាប់ជាមួយនូវ បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ចូលរៀន
  5. ភ្ជាប់រូបថតដែលទើបថតថ្មី ទំហំ x ចំនួន សន្លឹក
 
 • ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត
  1. ទិញពាក្យសុំចូលរៀន នៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈ
  2. ភ្ជាប់ជាមួយនូវ សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ សញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
  3. ភ្ជាប់ជាមួយនូវ ជីវប្រវត្តិសង្ខេប មានបិទរូបថតថ្មី (មានក្នុងពាក្យសុំចូលរៀន)
  4. ភ្ជាប់ជាមួយនូវ បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ចូលរៀន
  5. ភ្ជាប់រូបថតដែលទើបថតថ្មី ទំហំ x ចំនួន សន្លឹក
 
 • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
  1. ទិញពាក្យសុំចូលរៀន នៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈ
  2. ភ្ជាប់ជាមួយនូវ លិខិតបញ្ញាប់ថាបានជាប់សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ    សញ្ញាបត្រដែលមាន តម្លៃស្មើ
  3. ភ្ជាប់ជាមួយនូវ ជីវប្រវត្តិសង្ខេប មានបិទរូបថតថ្មី (មានក្នុងពាក្យសុំចូលរៀន)
  4. ភ្ជាប់ជាមួយនូវ បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ចូលរៀន
  5. ភ្ជាប់រូបថតដែលទើបថតថ្មី ទំហំ x ចំនួន សន្លឹក