សខ៣
សាកលវិទ្យាល័យ ខេមរៈ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថាសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនឹងរៀបចំការប្រឡងអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សដែលមាន សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទាំងអស់ តាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
 
 
 សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងអាហារូបករណ៍
សាកលវិទ្យាល័យ ខេមរៈ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់
ឱ្យបានជ្រាបថាសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈនឹងរៀបចំការប្រឡងអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សដែលមាន
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទាំងអស់ តាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
ប្រភេទនិន្ទេស អាហារូបករណ៍ រយៈពេល
A 100% 2ឆ្នាំ
B 50% 2ឆ្នាំ
C 50% 2ឆ្នាំ

ផ្តល់ជូនលើឯកទេសដូចខាងក្រោម៖
ឯកទេស ចំនួនអាហារូបករណ៍
វិទ្យានយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ១៥០កន្លែង
នីតិសាស្រ្ត ១៨០កន្លែង
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ចកម្ម ១៧០កន្លែង
ទេសចរណ៍ ១៨០កន្លែង
កសិកម្ម ១៥០កន្លែង
ពត៌មានវិទ្យា ១៥០កន្លែង
អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ១៨០កន្លែង
អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស ១៨០កន្លែង

បញ្ជាក់និទ្ទេសត្រូវកំណត់ដោយតាមលទ្ធផលប្រឡងនៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈចាប់ទទួល
ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ ​​ ថ្ងៃទី18ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង៖ ថ្ងៃសុក្រ
ទី22 ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦