សខ៣
Videodf
 
សាកលវិទ្យាល័យ​ខេមរៈ បានការ ទទួលស្គាល់​ គុណភាព​អប់រំ​ពេញ សិទ្ធិ​ពី​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ ការទទួលស្គាល់​ពី គណៈ​ក​ម្មា​ធិ ពី​គណៈ​ក​ម្មា​ធិការ ​ជា​គុណភាព​អប់រំ​នៃ​កម្ពុជា(ACC)តាម​វិញ្ញាបនបត្រ​ទទួលស្គាល់​គុក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០ ។ksJEFYKSAFHLJDSKAFHKJSDFH